္စြန္ ့ပစ္ရည္ : အေျခခံ အခ်က္မ်ား

စြန္ ့ပစ္ရည္ ႏွင့္ ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့တို ့သည္ ဇီဝျဒပ္မ်ား ပုပ္သိုး ေဆြးျမည့္ျခင္း ဟူေသာ အလားတူ အရင္းအျမစ္မွ ဆင္းသက္လာသည္။
 
ကုမၼဏီမ်ားသည္ ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့ျပသာနာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေပးသကဲ့သို ့စြန္ ့ပစ္ရည္ ျပသာနာေျဖရွင္းနည္းကိုလဲ ေပးသည္။ ဖို ့ေျမေနရာတခုမွ အေငြ ့ႏွင္ ့အရည္ အညစ္အေၾကး မ်ား ျပိဳင္တူျဖစ္ေနေသာသဘာဝအေျခအေနသည္ တကယ့္ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားသည္။
 
ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့ျပသာနာအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေျဖရွည္းနည္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ မီသိန္းျပင္းအားႏွင္ ့ပါဝင္ေသာ ဓာတ္ေငြ ့ပမာဏကို သိရိွရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကို က်င္းေပါက္မ်ားေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ပို ့လႊတ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း တို ့မွရရိွႏိုင္ပါသည္။
 
စြန္ ့ပစ္ရည္ ႏွင့္ ႏိွဳင္းယဥ္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုသိရန္လိုအပ္ပါသည္။
 
1. သန္ ့စင္မွဳလိုအပ္ေသာ ခန္ ့မွန္းထုတ္လႊတ္မွဳႏွဳန္း
 
2. အရင္းအျမစ္တြင္ စြန္ ့ပစ္ရည္ပါဝင္မွဳ အခ်ိဳးအစား
 
3. အာဏာပုိင္အဖဲြ ့အစည္းက ျပဌာန္းထားေသာ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းပါဝင္မွဳအခ်ိဳးအစား
 
ထုိအခ်က္အလက္မွ စြန့္ပစ္ပစၥည္းသေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ နည္းပညာကိုက္ညီရန္ ေရႊးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ခန္ ့မွန္းေျခ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ စြန္ ့ပစ္ရည္သန္ ့စင္စနစ္အတြက္  နည္းပညာ 20 ရိွပါသည္။
 
ထိုအမ်ားထဲမွ တခုျခင္းစီကို အျခား စံခ်ိန္စံညႊန္း ဓာတုစက္မွဳ ယူနစ္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါင္းစပ္ လည္ပတ္ျခင္းျဖင္ ့အရည္အေသြး ႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မွဳ မွ်ေျခကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ စက္မွဳနည္းပညာအေျဖတခုရရိွႏိုင္ရန္ လံုေလာက္မ်ားျပားေသာ ေရႊးခ်ယ္စရာမ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္ပါသည္။
 

 

1. သန္ ့စင္မွဳလိုအပ္ေသာ ခန္ ့မွန္းထုတ္လႊတ္မွဳႏွဳန္း

စြန္ ့ပစ္ရည္ ထုတ္လႊတ္ႏွဳန္းခန္ ့မွန္းေျခသည္ စြန္ ့ပစ္ရည္သန္ ့စင္စနစ္ ဖဲြ ့စည္းတပ္ဆင္ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္းအတာေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ေနရာတခုမွထြက္လာေသာ ျခားနားေသာစြန္ ့ပစ္ရည္ကုိ ၾကားျဖတ္ျပီးသန္ ့စင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွဳန္း ကိုအဆင္သင့္ရရိွႏိုင္ပါသည္။ စဥ္းစားဖြယ္ရာဖို ့ေျမ၏ စြန္ ့ပစ္ရည္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏွင့္ ပင္ရင္းမွ စြန္ ့ပစ္ရည္မ်ားကို စီမံဖယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေရအဝင္အထြက္ေလ့လာမွဳ ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။
 
စြန္ ့ပစ္ရည္ ထုတ္လႊတ္ႏွဳန္းသည္ ေနရာသို ့ေရအဝင္အတိုင္းအတာေပၚတြင္ မ်ားစြာမီွခိုပါသည္၊ ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့ကဲ့သို ့ဇီဝလွဳပ္ရွားမွဳျဖစ္စဥ္ေပၚတြင္ မ်ားစြာမမီွခီုပါ။ ေရအဝင္သည္ မိုးေရ၊ ေျမေအာက္ေရ အျပင္ ဇီဝလွဳပ္ရွားမွဳျဖစ္စဥ္မွလည္း ရရိွပါသည္။
 
ယံုၾကည္ရေသာ စြန္ ့ပစ္ရည္ ထုတ္လုပ္မွဳႏွဳန္းခန္ ့မွန္းေျခကို ရရိွရန္မွာ-ကြ်မ္းက်င္ေသာ Hydro-geologist တစ္ဦးလိုအပ္ေသာ လံုေလာက္ေသာကန္ ့သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမရိွလွ်င္ ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့ထုတ္လႊတ္မွဳႏွဳန္းကိုခန္ ့မွန္းရျခင္းထက္ ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းျပီးေနာက္ ပန္ ့စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
 

 

2. အရင္းအျမစ္တြင္ စြန္ ့ပစ္ရည္ပါဝင္မွဳ အခ်ိဳးအစား

ေယဘုယ်စြန္ ့ပစ္ရည္တြင္ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ထို ့ကဲ ့သို ့စမ္းသပ္စစ္ေဆးေနစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္မွတ္သားႏိုင္သည္၊ အေျခခံစိစစ္ခ်က္အေနျဖင့္လည္း သံုးႏိုင္သည္။ နမူနာမ်ားကို အေကာင္းဆုံးထံုးစံအေလ့အထမ်ားနွင့္အညီ သင့္ေတာ္ေသာဓာတ္ခဲြခန္းတြင္ စိစစ္ပါသည္။

 

3. အာဏာပုိင္အဖဲြ ့အစည္းက ျပဌာန္းထားေသာ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းပါဝင္မွဳအခ်ိဳးအစား

စြန္ ့ပစ္ရည္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိသန္ ့စင္ရမည္ကို သေဘာတူညီထားေသာ စြန္ ့ပစ္ရမည့္ပမာဏေပၚမူတည္ျပီး ဆံုးျဖတ္ရသည္။ ထို ့ကဲ့သို ့သေဘာတူညီခ်က္ကို ေျမေအာက္ေရသို ့စြန္ ့ပစ္ႏိုင္ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေအဂ်င္စီ မွလည္းေကာင္း ေရဆုိးပိုက္သို ့စြန္ ့ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံ ေရ ကုမၼဏီ မွလည္းေကာင္း ရယူႏိုင္သည္။ တခ်ိဳ ့အေျခအေနမ်ားတြင္ တျခားအာဏာပိုင္အဖဲြ ့အစည္းမ်ားလဲရိွႏိုင္သည္။
 
စက္မွဳဓာတုစိစစ္မွဳမ်ားမျပဳလုပ္မီွ သန္ ့စင္မွဳလုပ္ငန္းစဥ္၏ အထူးရည္ရႊယ္ခ်က္မ်ားကို သိရိွထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္၊ စြန္ ့ပစ္ႏိုင္ရန္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သန္ ့စင္စက္ရံု မေဆာက္လုပ္မီွ သေဘာတူညီထားရန္  မုခ်လုိအပ္ပါသည္။
 
 ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းကိုေနရာတကာမွာအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့ႏွင့္မတူသည္မွာ  နည္းပညာမ်ားသည္ သန္ ့စင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေပၚ တုိက္ရိုက္မူတည္ေနပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ျခင္း သို ့ အစီအစဥ္လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားလွ်င္ ကဲြျပားျခားနားေသာ သန္ ့စင္ရန္နည္းလမ္းလိုအပ္ပါလိမ့္မည္၊ အဆိုျပဳထားေသာစက္ရံုတြင္ အၾကီးစားေျပာင္းလဲမွဳျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

 

သန္ ့စင္ရန္နည္းလမ္း

သန္ ့စင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ထပ္မံသိလိုလွ်င္ ထုတ္ကုန္အညႊန္း ထဲက စြန္ ့ပစ္ရည္ (သို ့) အထက္ပါလင့္ Organics မွေထာက္ပံေသာ သန္ ့စင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ၾကည္ ့ရဴႏိုင္ပါသည္။ထိုအရာမ်ားသည္ ႏိွဳင္းယဥ္စရာ စက္ရံုအရင္းအႏွီးႏွင္ ့လည္ပတ္စရိတ္မ်ားစသည့္ အေရးၾကီးေသာ ရဴေထာင့္မ်ား ႏွင့္ သန္ ့စင္စနစ္ႏွင္ ့ပါဝင္ေသာနည္းပညာ အတြက္ အေျခခံေဖာ္ျပခ်က္သေဘာတရား ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေထာက္ပံေပးသည္။
 

 

Datasheets (in english):
္စြန္ ့ပစ္ရည္ : အေျခခံ အခ်က္မ်ားအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့