မီသိန္းဖယ္ထုတ္စက္မ်ား

ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့ မွ စြန္ ့ပစ္ရည္ပူသို ့အမိုးနီးယားကို ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္ျဖင့္ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္၊ (သို ့)
 

 

ေယ်ဘုယ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

 
  • ယံုၾကည္ရေသာ ခန္ ့မွန္းႏိုင္ေသာ အမိုးနီးယားဖယ္ထုတ္ျခင္း
  • အမိုးနီးယားအေျမာက္အမ်ားဖယ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္သည္
  • စြန္ ့ပစ္အဆင့္သည္ 10mg/l ထက္နည္းပါသည္
  • pH ညိွျခင္း ႏွင့္ အပူအားျဖစ္စဥ္မ်ားလဲ ရႏိုင္ပါသည္
  • ေနရာေဒသေပၚမူတည္ျပီး ရည္ရြယ္ဒီဇိုင္း ဆြဲႏိုင္သည္

 

ေသာ့ခ်က္မ်ား

  • အမိုးနီးယားအိုင္ယြန္ပါဝင္ေသာအျခားအရည္မ်ား ႏွင့္ စြန္ ့ပစ္ရည္ကုိ သီးျခားရူေထာင့္မွ စရိတ္နည္းနည္းျဖင္ ့သန္ ့စင္ျခင္း
  • သေဘာတူညီထားေသာ စြန္ ့ပစ္ပမာဏထက္ ပိုေသာတခုသည္ အမိုးနီးယားျဖစ္မွသာ ထိုနည္းပညာကို သံုးႏိုင္သည္။
  • ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာသန္ ့စင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္ပတ္ေသာ က်စ္လ်စ္ေသာစက္ရံုသည္ ဇီဝသန္ ့စင္စနစ္ထက္ ပိုျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္။
  • အေဝးမွ မွတ္သားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ စက္ရံုကိရိယာမ်ား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

 

အရြယ္အစား

Organics ၏ အမိုးနီးယားဖယ္ထုတ္စက္မ်ားကို တရက္လွ်င္ အရည္ 5,000 ကုဗမီတာ ႏွဳန္းအထိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 10:1 အမိုးနီးယားေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို ့ထက္ပိုမိုဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္၊ ျမင့္မားေသာ pH (သို ့) ေထာက္တိုင္အမ်ားအျပား လိုအပ္ပါသည္။ 1,000 mg/litre ခန္ ့ေက်ာ္လြန္ေသာ အမိုးနီးယားအုိင္ယြန္ျပင္းအားအတြက္ တခ်ဳိ ့ေသာ ေလသန္ ့စင္ အိတ္ေဇာမ်ား အက္စစ္ႏွင့္ေဆးျခင္း (သို ့) မီးရိွဳ ့ျခင္းမ်ားကို စဥ္းစားရန္လုိအပ္ပါသည္။

 

ပံုမွန္ အသံုးခ်ျခင္းမ်ား

အမိုးနီးယားဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ အမိုးနီးယားပမာဏေလ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ျပီး COD ႏွင္ ့heavy metals စသည့္တျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္သေဘာတူညီထားေသာစြန္ ့ပစ္ပမာဏအပုိင္းအျခားတြင္ရိွေသာ ဖို ့ေျမစြန္ ့ပစ္ရည္ကို သန္ ့စင္ေသာ နည္းပညာမ်ားထဲတြင္ ေနရာတခုရရိွျပီးျဖစ္သည္။ ထုိစနစ္သည္ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိွဳင္းယဥ္လွ်င္ ကုန္က်မွဳစရိတ္နည္းပါသည္။ ေလလည့္ပတ္ရန္အတြက္လုိအပ္ေသာ စြမ္းအင္ပမာဏသည္ တျခားေလသလပ္ေသာစနစ္မ်ားထက္ နည္းပါသည္၊ ေရပန္းေခါင္းသည္ ဖယ္ထုတ္တုိင္အျမင့္ထိေရာက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ တင္ၾကိဳစစ္ထုတ္ႏိုင္ရန္လ်ာထားလည္ပတ္ႏိုင္ေသာ အဆိုပါ ယူနစ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္စရာမလိုပဲ လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။

Datasheets (in english):
မီသိန္းဖယ္ထုတ္စက္မ်ားအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့