ဓာတ္ျပဳကန္မ်ား

ဇီဝအနည္အႏွစ္အလႊာျဖင့္ အမိုးနီးယားကို အျမန္ဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ ၾကားခ်ိန္ကိုနည္းေစျပီး လုပ္ငန္းစဥ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳကိုတိုးတက္ေစသည္။
  • ရိုးရွင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္နည္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
  • အပူကာပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ရာသီဥတုေအးေသာေနရာမ်ားတြင္ ရာသီမေရြးတပ္ဆင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း
  • လည္ပတ္စရိတ္နည္းပါးျခင္း
  • ဝန္ပိျခင္းကို ခံႏိုင္ေရရိွျခင္း
  • heavy metals ႏွင့္ အျခားအဆိပ္အေတာက္မ်ားကိုလဲ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရိွျခင္း
     

 

Datasheets (in english):
ဓာတ္ျပဳကန္မ်ားအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့