အေငြ ့ျပန္ျခင္း

အေငြ ့ျပန္ျခင္းသည္ ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့ (သို ့) အပူစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ လံုးဝေျခဖ်က္ႏိုင္သည္။
  • အပူစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းအားျဖင့္ စြန္ ့ပစ္ရည္ ပမာဏကိုနည္းေစသည္။
  • အပူစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး ဖိအားစနစ္ ေလဟာနယ္စနစ္မ်ားကိုလဲ ရရိွႏုိင္သည္။
  • အဖြင္ ့အပိတ္ ပတ္လမ္းစနစ္မ်ား
  • အပိတ္ပတ္လမ္းေပါင္းခံျခင္းစနစ္သည္ ထပ္ေဆာင္း Thermal efficiency ကိုရေစပါသည္။
  • အဖြင္ ့ပတ္လမ္း မီးေတာက္အပိတ္ထဲသို ့စြန္ ့ပစ္ျခင္း
  • အျမင့္ဆံုးျပင္းအားရႏိုင္ရန္အတြက္ မ်ားျပားေသာအဆင့္စနစ္မ်ား
  • ထုတ္လႊတ္ႏွဳန္းသည္ တရက္လွ်င္ 10 မွ 2,000 ကုဗမီတာထိ
  • လုပ္ငန္းအတြက္ လက္ေရြးစင္ ပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း
  • on-line မွ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ စနစ္မ်ား
  • အင္တာနက္စနစ္ ႏွင္ ့ ကြန္ျပဴတာစာရင္းမွတ္ျခင္း

Datasheets (in english):
အေငြ ့ျပန္ျခင္းအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့