သြင္းဓာတ္ေငြ ့စိစစ္ေသာ ကိရိယာ

အြန္လုိင္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သြင္းဓာတ္ေငြ ့စိစစ္ေသာ ကိရိယာသည္ မီသိန္း၊ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ ့မ်ားကို အမ်ားအားျဖင္ ့တုိင္းတာပါသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာဖုိက္ ႏွင္ ့ကာဗြန္မိုေနာက္ဆုိဒ္ ကိုလည္း တုိင္းတာပါသည္။

ဓာတ္ေငြ႔စုေဆာင္းျခင္းစနစ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ လည္ပတ္မႈအေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္ကာလေပၚမူတည္၍ landfill site မွထြက္ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႔အရည္အေသြး မည္ကဲ့သို႔ကြဲျပားသြားသည္ကို နားလည္ထားရန္ျဖစ္သည္။.

Landfill gas အား ထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈျပဳႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ေရေငြ႔အျဖစ္ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ လည္ပတ္ေနေသာ စက္ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ားေပၚတြင္ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ညစ္ညမ္းေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕အမ်ားအျပား ပါဝင္မႈတို႔ေၾကာင့္ အာရံုခံကိရိယာမ်ားအတြက္ အာရံုခံမႈကို အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ေစရံုသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလဲ ပ်က္စီးေစႏိုင္ေပသည္။

Organics မွ ကမ္းလွမ္းေသာ နည္းစနစ္မ်ားမွာ သြင္းဓာတ္ေငြ႔စစ္ထုတ္ျခင္း၊ ပ်စ္ခဲျခင္း ႏွင့္ ေရဝင္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သြင္းဓာတ္ေငြ႔ အႀကိဳအပူေပးျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။

ေသာ့ခ်က္မ်ား

  • on-line နည္းျဖင့္ မီသိန္း၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္တို႔အား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း
  • ပ်စ္ခဲျခင္းမျဖစ္ေစရန္ နမူနာဓာတ္ေငြ႔အား အႀကိဳအပူေပးျခင္း
  • နမူနာဓာတ္ေငြ႔အား စစ္ထုတ္ျခင္း
  • ေရဖယ္ထုတ္ျခင္းစနစ္မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ျခင္း
  • ေရလႊမ္းမိုးမႈ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္ေပးစနစ္တပ္ဆင္ျခင္း

 

Datasheets (in english):
သြင္းဓာတ္ေငြ ့စိစစ္ေသာ ကိရိယာအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့