ဇီဝဓာတ္ေငြ ့မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း

ဇီဝဓာတ္ေငြ ့(LFG ႏွင့္ လယ္ယာစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွဓာတ္ေငြ ့မ်ား) သည္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ေလာင္စာဓာတ္ေငြ ့သာမက ကာဗြန္ခရက္ဒစ္ကိုလဲ ရေစေသာ အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖုိးရိွေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားမွ စြမ္းအင္ျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္ ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ အထူးနည္းပညာမ်ား ႏွင့္ အေတြ ့အၾကံဳဗဟုသုတ လိုအပ္ပါသည္။ The extraction, treatment and management of biogas are all critical aspects that can affect the viability, not to mention the profitability of such projects.  Done correctly, a biogas recovery and utilisation project can offer a healthy return on investment with full payback being realistically achievable within an acceptable term.

The Project Route for a viable electricity generation project is summarised in Organics data sheet ODSG06 (see below for download link). 

Carbon finance

Projects based on a dual objective of recovering carbon credits will require substantial additional attention to negotiate a path through the extensive registration and approval procedures. 

In addition to, and no matter how high the standard of performance, projects that have as an objective the claiming of carbon credits will require meticulous monitoring and recording of system operational data. Organics can provide developers with engineering systems to meet CDM and voluntary carbon emissions criteria.

 

Datasheets (in english):
ဇီဝဓာတ္ေငြ ့မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့