ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာဖုိက္ စစ္ထုတ္သန္ ့စင္စက္မ်ား

ေအာ္ဂဲနစ္ျဒပ္မ်ားကို ေအာက္ဆီဂ်င္ေခ်ဖ်က္ရာတြင္ မီသိန္း ႏွင့္ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ကို ထုတ္လုပ္သည္။ ထို ့အျပင္ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာဖုိက္ ကဲ့သို ့အျခားအနည္းငယ္ေသာ ဓာတ္ေငြ ့မ်ားကိုလဲထုတ္လုပ္ပါေသးသည္။ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာဖုိက္သည္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ေဘးကင္းမွဳ အတြက္ အႏၱရယ္ရိွပါသည္။ ထို ့ဓာတ္ေငြ ့သည္ အနံ ့ဆုိးရိွျပီး ကာဗြန္တုိင္မ်ားကိုလဲ ျမန္ျမန္စားေစပါသည္။
 

Hydrogen sulphide can be removed from gas streams by means of chemical oxidative scrubbing. Such scrubbers employ water based reagents containing oxidants such as sodium hydroxide, sodium hypochlorite, potassium hydroxide and ethanolamines. Each chemical oxidant has its advantages and disadvantages for specific applications.

Key features

 • Remove noxious odours
 • Prevent corrosion in plant and equipment that can be brought about by hydrogen sulphide
 • Prevent emissions of sulphur dioxide
 • Remove health hazards that can result from high concentrations of hydrogen sulphide
 • Organics gas scrubbers meet all environmental standards for removing hydrogen sulphide.

Some basic facts

 • Atomic weight 34.08
 • Melting point -85.5oC
 • Boiling point -60.3oC

Toxicological Summary: Inhalation represents by far the most significant route of entry for hydrogen sulphide. Exposure to levels of hydrogen sulphide above 500 ppm even for short periods will generally result in rapid or immediate respiratory failure or collapse. Death will result unless the victim is rescued immediately and given pulmonary resuscitation. Exposure to levels below 500 ppm may result in serious consequences including unconsciousness and death. Reaction equation: H2S + 2XOH = X2S + 2H2O

Key data

 • Flow rate in this standard range: 100 to 20,000 normal cubic metres per hour
 • Pressure drop across scrubber: Typical = 25 mbar gauge
 • Removal efficiency: Typical = 98%, subject to design specification

The removal of hydrogen sulphide is a basic requirement when working with the output from anaerobic digesters located at, for example, pigs farms. Where the objective is to destroy the transporting gas as well as the hydrogen sulphide, Organics is able to offer thermal oxidisers that can reduce 20,000 ppm of hydrogen sulphide to less than 0.5 ppm.

 

Datasheets (in english):
ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာဖုိက္ စစ္ထုတ္သန္ ့စင္စက္မ်ားအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့