စြန္ ့ပစ္ရည္ႏွင့္ဆုုိင္ေသာ စနစ္မ်ား

စြန္ ့ပစ္ရည္သန္ ့စင္စက္ရံု အေသးစိတ္ ပဏာမ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိလိုလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳျပီး "စြန္ ့ပစ္ရည္ အေျခခံ အခ်က္မ်ား" စာမ်က္ႏွာ ရည္ညႊန္းပါ။
 

္စြန္ ့ပစ္ရည္ : အေျခခံ အခ်က္မ်ား

Organics သည္ မတူကဲြျပားျပီး အမ်ိဳးစားစံုုလင္ေသာ စြန္ ့ပစ္ရည္ သန္ ့စင္စနစ္မ်ားကိုု ေပးႏိုုင္စြမ္းရိွသည္၊ ထိုုစနစ္တခုုခ်င္းစီသည္ ေနရာေဒသလုုိအပ္ခ်က္အလိုုက္ ပံ့ပိုုးေပးႏိုုင္ေသာ အေထာက္အပံ့အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပးႏိုင္စြမ္းရိွသည္။ 
 
အဓိက နည္းပညာ ေခါင္းစီးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
 

မီသိန္းဖယ္ထုတ္စက္မ်ား

ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့ မွ စြန္ ့ပစ္ရည္ပူသို ့အမိုးနီးယားကို ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္ျဖင့္ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္၊ (သို ့)
pH ညိွျခင္းျဖင္ ့လဲ ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္
 

ေရဆုိးေလသလပ္ကန္

စြန္ ့ပစ္ရည္မ်ားကို ေရးဆုိးေလသလပ္ကန္တြင္ သန္ ့စင္ျခင္းျဖင္ ့အလြန္ရိုးရွင္းေစျပီး BOD၊ COD ႏွင္ ့အမိုးနီးယားတုိ ့ကိုဖယ္ထုတ္ေပးသည္။
 

ဓာတ္ျပဳကန္မ်ား

ဇီဝအနည္အႏွစ္အလႊာျဖင့္ အမိုးနီးယားကို အျမန္ဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ ၾကားခ်ိန္ကိုနည္းေစျပီး လုပ္ငန္းစဥ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳကိုတိုးတက္ေစသည္။
 

ကာဗြန္ဓာတ္ျပဳတုိင္မ်ား

စြန္ ့ပစ္ရည္မွ AoX၊ COD ႏွင့္ အျခား အဆိပ္အေတာက္မ်ားကိုလဲ ဖယ္ထုတ္ တုိက္ခြ်တ္ႏိုင္စြမ္းရိွသည္။
 

အေငြ ့ျပန္ျခင္း

အေငြ ့ျပန္ျခင္းသည္ ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့ (သို ့) အပူစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ လံုးဝေျခဖ်က္ႏိုင္သည္။
 

 

Datasheets (in english):
စြန္ ့ပစ္ရည္ႏွင့္ဆုုိင္ေသာ စနစ္မ်ားအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့