ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းစနစ္မ်ား

ဇီဝျဒပ္ထုမွ လူလုပ္ဓာတ္ေငြ ့သို ့ေျပာင္းလဲျခင္း
 
ဇီဝျဒပ္ထုျဖိဳခဲြျခင္းသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္မရိွေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဇီဝျဒပ္ထု၏ ဓာတုအစိတ္အပိုင္းမ်ားျပိဳကဲြသည္အထိ အပူေပးျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ေမာ္လီက်ဳးျပိဳကဲြေသာ ဓာတုဓာတ္ျပဳမွဳအတြက္ အပူစြမ္းအင္လုိအပ္ပါသည္။
ေလျဖင့္ ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့၏ ငါးပံုတပံု အပူတန္ဖိုးရိွေသာ low-Btu ဓာတ္ေငြ ့ကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ တုိက္ရုိက္မဟုတ္ေသာ အပူေပးဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖင္ ့ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းတုိ ့သည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့၏ တဝက္ အပူတန္ဖုိးရိွေသာ medium-Btu ဓာတ္ေငြ ့ကိုထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ထြက္ရိွလာေသာဓာတ္ေငြ ့သည္ သန္ ့ရွင္းေသာဓာတ္ေငြ ့ေလာင္စာလုိအပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္စြမ္းအားစနစ္အတြက္ ေလာင္စာအျဖစ္ သင့္ေတာ္သည္။
 
Organics သည္ မ်ားစြာေသာဇီဝျဒပ္ထုမ်ားကို ထိေရာက္ေသာဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းစနစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္နည္းပညာ ဖြံ ့ျဖိဳးျပီး သက္ေသျပျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုစနစ္သည္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္ ဇီဝစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအမ်ားအျပားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာအစုိင္အခဲ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါသည္။

 

ေသာ့ခ်က္မ်ား

  • ဇီဝျဒပ္ထုစြန္ ့ပစ္ပစၥည္း ကို စြမ္းအင္အျဖစ္ အျမင့္ဆံုးရေအာင္ထုတ္လုပ္ျခင္း
  • ထုတ္လႊတ္မွဳနည္းျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကန္ ့သတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳရိွျခင္း
  • က်ယ္ျပန္ ့မ်ားျပားေသာဇီဝျဒပ္ထုမ်ားကို လက္ခံႏိုင္စြမ္းရိွျခင္း
  • အရြယ္အစားအားျဖင္ ့တရက္လွ်င္ တန္ 300 အထိ လက္ခံႏိုင္စြမ္းရိွျခင္း
  • ေဆာင္ရြက္ေပးေသာကုမၼဏီမွ ဘ႑ာေရးႏွင့္လည္ပတ္ေရး ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

 

အားသာခ်က္မ်ား

  • ဇီဝျဒပ္ထုစြန္ ့ပစ္ပစၥည္း ကို စြမ္းအင္အျဖစ္ ခ်က္ျခင္းအသြင္ေျပာင္းျခင္း
  • စြန္ ့ပစ္ပစၥည္း ျပာျဖစ္သြားျခင္းျဖင့္ ဖို ့ေျမေနရာ ပိုထြက္လာျခင္း
  • ရိွျပီးသား ဖို ့ေျမလက္ခံႏိုင္ေသာပမာဏကိုလဲ အျမင့္ဆံုးသို ့တိုးျမွင့္ႏုိင္သည္။
  • အစိုစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အေျခာက္စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို တခုတည္းေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေပါင္းစပ္စီမံခန္ ့ခဲြျခင္းေရြးခ်ယ္မွဳမ်ား
  • အပူအားျဖင့္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ေလပိုမရိွျခင္းသည္ အႏၱရယ္ရိွေသာညစ္ညမ္းဓာတ္ေငြ ့မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမွာတားဆီးေပးသည္။ 

 

စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမွ စြမ္းအင္သို ့

လူ ့အဖဲြ ့အစည္း ႏွင္ ့စက္ရံုမ်ားက ထြက္ရိွေသာ ေအာ္ဂဲနစ္စြန္ ့ပစ္ပစၥည္း အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ ထို ကဲ့သုိ ့စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ကုိင္တြယ္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ေရရွည္စြန္ ့ပစ္ရန္ခက္ခဲျခင္း တုိ ့ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ Organics ၏ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းစနစ္သည္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာေအာ္ဂဲနစ္စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားသည္။ ထုိဒီဇိုင္းေရးဆဲြျခင္းသည္ စည္ပင္သာယာအစိုင္အခဲစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖိဳခဲြေသာစနစ္မ်ားအတြက္ မုခ်ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရန္လုိအပ္သည္။
 

 

Datasheets (in english):
ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းစနစ္မ်ားအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့