ေအာက္ဆီဂ်င္မဲ့ေခ်ဖ်က္ျခင္း

စိုစြတ္ေနေသာဇီဝစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စြမ္းအင္သို ့ေျပာင္းလဲျခင္း  

ေအာက္ဆီဂ်င္မဲ့ ေခ်ဖ်က္ျခင္းသည္ ဇီဝအညစ္အေၾကးကို ဗတ္တီးရီးယားအသံုးျပဳျပီး ေအာက္ဆီဂ်င္မရိွေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖိဳခဲြသည္။ ထုိစနစ္သည္ အသံုးမ်ားေသာ အညစ္အေၾကးသန္ ့စင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ျပီး အပူ ႏွင့္(သို ့) လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ မီသိန္းဓာတ္ေငြ ့ေပါၾကြယ္ဝေသာ ဇီဝဓာတ္ေငြ ့ကိုလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။
 
ေအာက္ဆီဂ်င္မဲ့ေခ်ဖ်က္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ားမွာ ပူေႏြးေသာေခ်ဖ်က္တုိင္ကီ၊ ဇီဝဓာတ္ေငြ ့သိုေလာင္ရန္ကန္ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ့ေလာင္ကြ်မ္းေသာ အင္ဂ်င္/ဂ်င္နေရတာ(လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္တြင္သာ သံုးရန္)။ ဇီဝ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းကိုု တိုင္ကီတြင္ ျဖိဳခဲြျပီး ထိုအညစ္အေၾကးကို 60% ထိ ဇီဝဓာတ္ေငြ ့သို ့ေျပာင္းသည္၊ ျပဳိကဲြႏွဳန္းသည္  စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းသဘာဝ ႏွင့္ အပူခ်ိန္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဇီဝဓာတ္ေငြ ့၏ ကယ္လိုရီတန္ဖိုးသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့၏ 50% မွ 70% ထိရိွျပီး ျပဳျပင္ထားေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့ဘိြဳင္လာအိုးမ်ားထဲ ့သို ့တုိက္ရိုက္ေလာင္ကြ်မ္းႏိုင္သည္ (သုိ ့) အင္ဂ်င္စက္ ကိုယ္ထည္တြင္းသို ့ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။
 
Organics ၏ ေအာက္ဆီဂ်င္မဲ ့ေခ်ဖ်က္ျခင္းစနစ္သည္ အဆင့္ျမင့္စနစ္ျဖစ္သည့္အျပင္ သန္ ့စင္ရန္ခက္ခဲေသာ အစိုင္အခဲမ်ားကို စီမံေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း ရိွသည္။
 

 

အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ား

  • ကုမၼဏီပုိင္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳျပီး အဆင့္ျမင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္မဲ့ေခ်ဖ်က္ျခင္း
  • စြန္ ့ပစ္ပစၥည္း ေလ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ စြမ္းအင္ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း
  • ေျမၾဘဇာ ႏွင့္ ေဘးထြက္ပစၥည္းေျမေဆြး
  • ေလထုညစ္ညမ္းမွဳ မျဖစ္ေစဘဲ ဇီဝဓာတ္ေငြ ့ထုတ္လုပ္ျခင္း
  • ျပန္လည္ ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ဓာတ္ေငြ ့ေရွာင္ၾကည္ျခင္းျဖင့္ လူထုအသားတင္အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွျခင္း
     

 

Datasheets (in english):
ေအာက္ဆီဂ်င္မဲ့ေခ်ဖ်က္ျခင္းအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့