စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမွ စြမ္းအင္သို ့

ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခြဲမွဳစနစ္ျဖင့္ စည္ပင္သာယာအစုိင္အခဲအညစ္အေၾကးမ်ားကို လွ်ပ္စစ္သို ့ေျပာင္းလဲျခင္း 

ထိုစနစ္သည္ ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားေပၚမူတည္ျပီး စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမွစြမ္းအင္သို ့ေျပာင္းျခင္း နည္းဗ်ဳဟာကို စီးပြားျဖစ္တပ္ဆင္ေပးျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္: 

 • စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားခဲြျခင္း
 • စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းကနဦးသန္ ့စင္မွဳ
 •  ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္း
 • ဓာတ္ေငြ ့သန္ ့စင္ျခင္း 
 • စြမ္းအင္းထုတ္လုပ္ျခင္း 

စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံသိမ္းဆည္းရာေနရာတြင္ထားျပီး front-end-loader ႏွင့္ အၾကမ္းအမ်ိဳးအစားခဲြသည္။ ၾကီးမားေသာပစၥည္းမ်ားကို သီးျခားစြန္ ့ပစ္ရန္ ဖယ္ထုတ္သည္။ က်န္ေသာစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေနရာအလုိက္တိက်ျပတ္သားေသာဒီဇိုင္းဆဲြထားေသာ အမ်ိဳးအစားခဲြစက္ကုိ ျဖတ္သန္းသည္။ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြမွဳအတြက္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြစက္ထဲထည္ ့ရန္ ႏုပ္ႏုပ္စဥ္းျပီး အေျခာက္ခံထားသည္။ ဖုန္ ့မွဳန္ ့ႏွင္ ့ကတၱရာမ်ားကို အင္ဂ်င္အတြင္းေလာင္ကြ်မ္းခန္းကို လူလုပ္ဓာတ္ေငြ ့မျဖတ္ခင္ ဖယ္ထုတ္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကို မိမိဘာသာလည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ရိုးရွင္းစြာျပဳလုပ္ထားသည္။ 

 

ေသာ့ခ်က္မ်ား

 • လက္ခံသိမ္းဆည္းရာေနရာ မွ လွ်ပ္စစ္ထြက္သည္အထိ - ျပီးျပည့္စံုျပီး အဆင့္သင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းပညာအေျဖ
 • စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းကုန္ၾကမ္းပမာဏကို 15 ရာခိုင္ႏွဳန္းထိေလ်ာ ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • စြမ္းအားမဲ ့စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ဖို ့ေျမတြင္ ဖို ့ျခင္း
 • ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို အဖိုးတန္ပစၥည္းအျဖစ္ေျပာင္းျခင္း
 • ရိုးရွင္းျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း

စြန္ ့ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္ ့ခဲြျခင္း 

ျပည္တြင္းစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္ ့ခဲြျခင္းသည္ ကမာၻေပၚရိွႏိုင္ငံမ်ားတြင္  လတ္တေလာ အဓိကက် အေျပာင္းလဲေနေသာ ကိစၥတခုျဖစ္သည္။ ထုိေရြးခ်ယ္စဥ္းစားစရာမ်ားထဲက တခုကေတာ ့စည္ပင္သာယာအစိုင္အခဲစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ား မစြန္ ့ပစ္ခင္ လက္ခံရာေနရာတြင္ စြမ္းအင္ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းပမာဏကိုေလ်ာ့ခ်ရာေရာက္သည္။ 

Organics ၏ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းစနစ္သည္ ရွဳပ္ေထြးမွဳအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဒီဇိုင္းဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္မ်ားသည္ ေတာင့္တင္းခိုင္ခံျပီး အတက္ပညာပုိင္းကြ်မ္းက်င္မွဳျမင့္မားေသာသူမလိုဘဲ လည္ပတ္ႏိုင္သည္။ 

ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္း 

ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းသည္ အျပည္ ့အဝေလာင္ကြ်မ္းေစေသာ ေလအလံုအေလာက္မရိွေသာ အေျခအေနတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကို အပူအားျဖင္ ့ျပိဳကဲြေစသည္။ Organics စနစ္မ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားသည္ အင္ဂ်င္အတြင္းေလာင္ကြ်မ္းျခင္းမွထြက္လာေသာ ထုတ္လႊင့္မွဳမ်ားႏွင့္ ညီမွ်သည္။ 

အားသာခ်က္မ်ား

 • ဇီဝျဒပ္ထုစြန္ ့ပစ္ပစၥည္း ကို စြမ္းအင္အျဖစ္ ခ်က္ျခင္းအသြင္ေျပာင္းျခင္း
 • စြန္ ့ပစ္ပစၥည္း ျပာျဖစ္သြားျခင္းျဖင့္ ဖို ့ေျမေနရာ ပိုထြက္လာျခင္း
 • အစိုစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အေျခာက္စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို တခုတည္းေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေပါင္းစပ္စီမံခန္ ့ခဲြျခင္းေရြးခ်ယ္မွဳမ်ား
 • အပူအားျဖင့္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ေလပိုမရိွျခင္းသည္ အႏၱရယ္ရိွေသာညစ္ညမ္းဓာတ္ေငြ ့မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမွာတားဆီးေပးသည္။ 
 • စက္ရံုဖဲြ ့စည္းပံုစနစ္သည္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အပူအားဓာတ္ေပါင္းဖိုထဲသို ့ျဖတ္ေစသည္။

Organics ၏ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းစနစ္သည္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာေအာ္ဂဲနစ္စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားသည္။ ထုိဒီဇိုင္းေရးဆဲြျခင္းသည္ စည္ပင္သာယာအစိုင္အခဲစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖိဳခဲြေသာစနစ္မ်ားအတြက္ မုခ်ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရန္လုိအပ္သည္။ ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္းနည္းျဖင့္ စြန္ ့ပစ္ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းသည္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စြမ္းအင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေစျပီး စြန္ ့ပစ္ဖယ္ရွားရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလဲ နည္းေစသည္။

 

Datasheets (in english):
စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမွ စြမ္းအင္သို ့အရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့