သန္ ့ရွင္းေသာ ေလမဲ့အပူေပးျဖိဳခဲြျခင္း

ေလမဲ့အပူေပးျဖိဳခဲြျခင္းသည္ ဇီဝျဒပ္ထုကို အပူေပးျပီးေလာင္ကြ်မ္းမွဳမျဖစ္ေစဘဲ ဓာတ္ေငြ ့အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေအာင္ ျဖိဳခဲြျခင္းျဖစ္သည္။
 
Organics ၏ ေလမဲ့အပူေပးျဖိဳခဲြျခင္းနည္းပညာသည္ ေလလံုးဝမရိွေသာ အေျခအေနတြင္ အပူကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ေလမရိွဘဲ ေလာင္ကြ်မး္မွဳမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ရရိွလာေသာ ရလဒ္သည္ ျပီးျပည့္စံုျပီးသန္ ့ရွင္းေသာေၾကာင့္ ဇီဝကာဗြန္ေငြ ့ရည္ ပံုစံျဖင့္ စြမ္းအားအျမင့္ဆံုးထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသြင္ေျပာင္း ဇိဝျဒပ္ထု အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ ဓာတ္ေငြ ့အျဖစ္ျဖစ္ေပၚလာသည္။
 
ေလလံုးဝ မရိွေသာေၾကာင့္ ဒိုင္ေအာက္ဇင္(dioxins) ႏွင့္ furans ကဲ ့သို ့ တဝက္တပ်က္ေလာင္ကြ်မ္းထားေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ားလည္း မျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။
 
 

Datasheets (in english):
သန္ ့ရွင္းေသာ ေလမဲ့အပူေပးျဖိဳခဲြျခင္းအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့