K Range သန္ ့ရွင္းေသာ ေလမဲ့အပူေပးျဖိဳခဲြျခင္း

K Range သည္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးအတြက္ လြယ္ကူေသာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင့္ညီေသာ ကြန္တိန္နာမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ႏိုင္ေသာ အရြယ္အစားကိရိယာမ်ားကို ဒီဇုိင္းထုတ္လုပ္ထားသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ K Range သည္ အပူအားျဖင့္အဆင္ေျပေသာပံုစံ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းရွင္းလင္းပစ္ျခင္းအတြက္ သယ္ေဆာင္ရအလြန္လြယ္ကူေသာယူနစ္ ျဖစ္သည္။
 
K Range ကို အမ်ားအားျဖင့္ ကြ်န္း(သို ့) ေက်းရြာငယ္မ်ားတြင္ေတြ ့ႏိုင္ေသာ လူဦးေရ 5000 မွ 20,000 အတြင္း အေသး မွ အလယ္အလတ္ အရြယ္အစား လူဦးေရ မွထြက္ေသာ စည္ပင္သာယာအစုိင္အခဲစြန္ ့ပစ္ပစၥည္း ရွင္းလင္းပစ္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေဆးရံုေဆးခန္းထြက္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းတြင္လဲ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ထုိစနစ္ကို သစ္စက္မ်ား၊ ဆန္စက္မ်ား(စပါးခြံမွစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း)၊ စားအံုးဆီစက္မ်ား၊ အုန္းသီးစက္မ်ား စသည့္အလားတူ အေသးမွ အလယ္အလတ္ ပမာဏရိွ ဇီဝျဒပ္ထု စီမံခန္ ့ခဲြေသာ စက္ရံုအေဆာက္အအံုမ်ားမွ သန္ ့ရွင္းေသာစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္လဲ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 
 K Range ကို ျဒပ္ထုအေျခာက္ တရက္လွ်င္ 4 မက္ထရစ္တန္ မွစျပီး ေမာ္ဂ်ဳးတခု-အမ်ားဆံုး 12 မက္ထရစ္တန္ အထိ ထည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထို ့ထက္ပုိမ်ားေသာတန္မ်ားအတြက္ ေမာ္ဂ်ဳးမ်ားစြာျဖင့္ဖဲြ ့စည္းထားျခင္းျဖင့္ စီမံႏိုင္ပါသည္။
 

Datasheets (in english):
K Range သန္ ့ရွင္းေသာ ေလမဲ့အပူေပးျဖိဳခဲြျခင္းအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့