စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းကို စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း

Organics သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္မဲ့ေခ်ဖ်က္ျခင္းစနစ္မ်ား၊ ဓာတ္ေငြ ့ျဖိဳခဲြျခင္း ႏွင့္ ေလမဲ့အပူေပးျဖိဳခဲြျခင္း တို ့ပါဝင္ေသာ က်ယ္ျပန္ ့ေသာ စြမ္းအားထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ျခင္း နည္းပညာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။
 
ေရနံေစ်းျမင့္တက္တုိင္း စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းကို စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းသည္ အစိုးရမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ တဦးခ်င္းအတြက္ အဆက္မျပတ္ စဥ္းစားထားရမည့္အရာ ျဖစ္လာသည္။ ဖိအားေပးေနေသာ လုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ ေရရွည္မွာျဖစ္လာႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးကိုထိခိုက္လာႏိုင္ေသာ စရိတ္စကမ်ားလာႏိုင္မွဳမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။
 
စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းသည္ စြမ္းအင္ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္တည္ရိွပါသည္။ ပီေလာပီနံ၊ စားအံုးဆီ၊ ဆန္၊ အံုးရြက္ စသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားတြင္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အစိုင္အခဲ ႏွင့္ အရည္ ပမာဏ ပါဝင္ပါသည္။
 

 

အဓိက ေသာ့ခ်က္မ်ားမွာ;

  • အဆင့္သင့္ဒီဇိုင္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္တပ္ဆင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (သို ့) အစိတ္အပိုင္းတခုခ်င္းသီးသန္ ့ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုလည္း ရရိွႏိုင္ပါသည္။
  • ပို ့လွ်ံဓာတ္ေငြ ့မ်ား ႏွင့္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္း ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ျပီးျပည့္စံုျပီး တထုိင္ထဲရရိွႏိုင္ေသာနည္းပညာအေျဖမ်ား
     
  • ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပေရာဂ်က္လည္ပတ္ေရးကိစၥမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ကုမၼဏီမ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
  • လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုလဲ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
     

Datasheets (in english):
စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းကို စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့