ဓာတ္ေငြ ့စနစ္မ်ား

Organics မွရရိွႏိုင္ေသာ ဓာတ္ေငြ ့စနစ္မ်ား
 

သြင္းဓာတ္ေငြ ့စိစစ္ေသာ ကိရိယာ

အြန္လုိင္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သြင္းဓာတ္ေငြ ့စိစစ္ေသာ ကိရိယာသည္ မီသိန္း၊ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ ့မ်ားကို အမ်ားအားျဖင္ ့တုိင္းတာပါသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာဖုိက္ ႏွင္ ့ကာဗြန္မိုေနာက္ဆုိဒ္ ကိုလည္း တုိင္းတာပါသည္။
 

ထြက္ဓာတ္ေငြ ့စိစစ္ေသာ ကိရိယာ

ပတ္ဝန္းက်င္ အသိသုတျမင့္လာမွဳ ႏွင့္ ဥပေဒအရတင္းက်ပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္လာမွဳတို ့ေၾကာင့္ ဖို ့ေျမဓာတ္ေငြ ့ေလာင္းကြ်မ္းအသံုးျပဳျခင္းမွ ထြက္ရိွလာေသာဓာတ္ေငြ ့မွာကို ေစာင့္ၾကည္ ့မွတ္သားျခင္းမွာလဲ ေကာင္းစြာစီမံကိုင္တြယ္ေသာစက္ရံုမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္လာသည္။
 

ဝန္းက်င္ေလေအးစက္

ဓာတ္ေငြ ့ႏွင့္ အရည္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဝန္းက်င္ေလေအးစက္မ်ားျဖင့္ ေအးေစသည္။
 

ဇီဝဓာတ္ေငြ ့မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း

ဇီဝဓာတ္ေငြ ့(LFG ႏွင့္ လယ္ယာစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွဓာတ္ေငြ ့မ်ား) သည္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ေလာင္စာဓာတ္ေငြ ့သာမက ကာဗြန္ခရက္ဒစ္ကိုလဲ ရေစေသာ အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖုိးရိွေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားမွ စြမ္းအင္ျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္ ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ အထူးနည္းပညာမ်ား ႏွင့္ အေတြ ့အၾကံဳဗဟုသုတ လိုအပ္ပါသည္။
 

ဓာတ္ေငြ ့အေအးခံစက္

ဓာတ္ေငြ ့ကို သုည (သုိ ့) သုညနားနီးေသာ အပူခ်ိန္ထိ ေလ်ာ့ခ်ေစသည္။
 

ပံ်ႏွံေစာင့္ၾကည့္စနစ္မ်ား

Gas sampling systems for buildings and field migration protection systems.

 

ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာဖုိက္ စစ္ထုတ္သန္ ့စင္စက္မ်ား

ေအာ္ဂဲနစ္ျဒပ္မ်ားကို ေအာက္ဆီဂ်င္ေခ်ဖ်က္ရာတြင္ မီသိန္း ႏွင့္ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ကို ထုတ္လုပ္သည္။ ထို ့အျပင္ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာဖုိက္ ကဲ့သို ့အျခားအနည္းငယ္ေသာ ဓာတ္ေငြ ့မ်ားကိုလဲထုတ္လုပ္ပါေသးသည္။ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာဖုိက္သည္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ေဘးကင္းမွဳ အတြက္ အႏၱရယ္ရိွပါသည္။ ထို ့ဓာတ္ေငြ ့သည္ အနံ ့ဆုိးရိွျပီး ကာဗြန္တုိင္မ်ားကိုလဲ ျမန္ျမန္စားေစပါသည္။
 

ဓာတ္ေငြ ့ပန္ ့အစံုမ်ား

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေလာင္စာ စကစ္မ်ား။ ေလာင္စာ စကစ္တခုအတြက္ မုခ်လိုအပ္ခ်က္ကေတာ ့ ေရရွည္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳျဖစ္သည္။
 

ေရႊ ့ေျပာင္းလွဳပ္ရွားလြယ္ေသာ ဓာတ္ေငြ ့အရည္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေသာယူနစ္မ်ား

 

 အရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့