လုပ္ငန္းစဥ္ စနစ္မ်ား

Organics မွရရိွႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ စနစ္မ်ား

 

ေလအသက္သြင္းစနစ္မ်ား

အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အနံ ့မ်ားကိုထိမ္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ဓာတုဓာတ္ျပဳစနစ္မ်ား။ ေလအသက္သြင္းယူနစ္တခုတြင္ ဆန္ခါက်ယ္ UV-catalysts ပါဝင္ေသာ သံမဏိစင္ ပါဝင္သည္။ ၾကိဳတင္သန္ ့စင္မထားေသာ ေလထုမွ ေလကို ယူနစ္ကိုျဖတ္သန္းေစျပီး ျဖာထြက္သည္။

Sy-Clone

ေအာ္ဂဲနစ္ ဖယ္ထုတ္/သန္ ့စင္ ယူနစ္ "Sy-Clone®" သည္ ဓာတုျဖစ္စဥ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အသံုးျပဳရန္ ဒီဇို္င္းဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။ထိုစနစ္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားေသာပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ ပမာဏမ်ားမ်ားကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းျဖတ္သန္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

 

အနံ ့ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း

Organics သည္ အနံ ့အရင္းအျမစ္မ်ားကို အမ်ိဳးအမည္ခဲြရာတြင္လည္းေကာင္း ထို ့အနံ ့ေပ်ာက္ကင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း က်ယ္ျပန္ ့ေသာ အေတြ ့အၾကံဳရိွသည္။ Orgnaics သည္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းနိႆယမ်ား ႏွင့္ အထူးအနံ ့အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးအမည္ခဲဲြျပီး သန္ ့စင္ကုစားေသာ နည္းပညာမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္သည္။
 

 အရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့