မီးပြားႏွင့္ဆုုိင္ေသာ စနစ္မ်ား

Organics offers six different types of flare systems:

AC Range Flares

(Simple elevated flares with visible flames and minimal control over the combustion process)

 

SC Range မီးပြားစနစ္မ်ား

(အပူခ်ိန္ 1,000ºC တြင္ 0.5 seconds အခ်ိန္အတြင္း မီးေတာက္ ႏွင့္ အလိုုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေလသည္ ေလာင္ကြ်မ္းသည္)
 

 

MC Range မီးပြားစနစ္

ၾကာခ်ိန္ 0.5 seconds အတြင္း မီးေတာက္သည္ 1,200ºC ထိေလာင္ကြ်မ္းေစသည္။
 

 

LHC Range မီးပြားစနစ္မ်ား

(ကယ္လိုရီတန္ဖုိးနည္း ဓာတ္ေငြ ့မ်ား ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းအတြက္ အထူးဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားေသာ မီးပြားစနစ္ျဖစ္သည္။ မီသိန္းဓာတ္ေငြ ့ 5% မွ 20 ထိ ရိွရံုမ်ွျဖင့္ ေလာင္ကြ်မး္ေစႏုိင္သည္။
 

 

RB Range မီးပြားစနစ္မ်ား

(Nox ျဖစ္ေပၚမွဳကို ေလ်ာ့ပါးေစေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားပါဝင္ျပီး အပူခ်ိန္ျမင့္ေလာင္းကြ်မ္းျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာ မီးေတာက္ငယ္မ်ား)
 

SMART flares

(Nox ျဖစ္ေပၚမွဳအနည္းဆံုးျဖစ္ေစေသာ ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းမွထြက္ေပၚလာေသာဓာတ္ေငြ ့ကို  ျပန္လည္အသံုးျပဳေစေသာ ကိရိယာအျပည့္အစံု ႏွင့္ ေလ ေလာင္စာဓာတ္ေငြ ့အဆင့္တုိင္း ေလာင္ကြ်မ္ေစးျခင္း အပူခ်ိန္အျမင့္တြင္ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းတို ့ပါဝင္ေသာ Organics ၏ ပထမတန္းမီးပြားစနစ္ျဖစ္သည္။)

 
မီးပြားစနစ္တခုခ်င္းစီတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အဆင့္အတန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။
 

 

Datasheets (in english):
မီးပြားႏွင့္ဆုုိင္ေသာ စနစ္မ်ားအရင္စာမ်က္ႏွာသိုု ့