Organics - การจัดการสิ่งแวดล้อม และ พลังงานทดแทน

Ammonia removal from wastewater

การกำจัดแอมโมเนียจากน้ำเสีย

การกำจัดแอมโมเนียจากน้ำเสียยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของการจัดการขยะ ออร์แกนิคจึงได้นำเสนอเทคโนโลยีการกำจัดแอมโมเนียโดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นวิธีการกำจัดและทำลายแอมโมเนีย ที่คุ้มค่าและให้ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการใช้พลังงานความร้อนจาก ไอร้อน, แก๊สจากหลุมฝังกลบ, แก๊สชีวภาพ หรือแก๊สเชื้อเพลิงผสม การกำจัดแอมโมเนียด้วยกระบวนการทางเคมีกายภาพเหล่านี้ เป็นวิธีการที่สามารถควบคุมได้ และไม่ต้องพึ่งพาการใช้แบคทีเรีย

Biogas and landfill gas

แก๊สชีวภาพ และ แก๊สจากหลุมฝังกลบ

แก๊สชีวภาพ และ แก๊สจากหลุมฝังกลบ ได้มาจากกระบวนการทางธรรมชาติ โดยแบคทีเรียจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพื่อผลิตแก๊สมีเทนออกมา การจัดการแก๊สมีเทนอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาจสามารถใช้เพื่อผลิตพลังงานและชดเชยการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้ ดังนั้น ออร์แกนิคได้สร้างระบบหลายร้อยระบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การดักจับ และการใช้แก๊สมีเทนจากแหล่งธรรมชาติขึ้นมา

RDF (Refuse-derived fuel)

เชื้อเพลิงขยะ RDF

กระบวนการผลิตเชื้อเพลงขยะ หรือ RDF เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก ในการจัดการขยะในสังคมสมัยใหม่ ด้วยขั้นตอนการแปรรูปที่หลากหลาย ขยะสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลคุณภาพสูงได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบ, ปริมาณความชื้นและค่าพลังงานความร้อน RDF สามารถนำไปใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายประเภทตั้งแต่การการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด ไปจนถึงการใช้งานกับเตาเผาซีเมนต์ และในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF

Organics People

People

บุคลากรของออร์แกนิค ได้รับแรงบันดาลใจที่ต้องการ จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมทางสิ่งแวดล้อม และระบบพลังงานทดแทน ด้วยผลงานการ ออกแบบ ผลิต, ติดตั้ง และใช้งาน ที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากในหลายประเทศ สามารถเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถ และ คุณภาพ ของออร์แกนิคได้เป็นอย่างดี ออร์แกนิคไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสที่จะพัฒนา คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนี่คือสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจของเรา