Organics Organics Organics Organics Organics

เกี่ยวกับ Organics : การจัดการของเสียแบบบูรณาการ

Organics : Flare systems

ออร์แกนนิคส์ (Organics) รับออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบป้องกันผลกระทบตอสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์หลักของเราครอบคลุมถึงระบบและชุดอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือกระบวนการกำจัดแก๊สจากหลุมฝังกลบและการบำบัดน้ำชะขยะ เราจัดหาหอเผา (flarestacks) ที่มีคุณภาพสูง และการระบายต่ำ ในการออกแบบโรงบำบัดน้ำชะขยะรวมถึงเทคโนโลยีระบายความร้อนชนิดพิเศษ สำหรับการกำจัดแอมโมเนียจากน้ำชะขยะและน้ำเสียทั่วไป.

อ่านเพิ่มเติม...

การลดการปล่อยคาร์บอน

Carbon Emissions

ตลาดการค้าคาร์บอนสำหรับโครงการ CDM/JI compliance และโครงการคาร์บอนแบบสมัครใจ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมทั่วโลก

ออร์แกนนิคส์มีความสามารถในการจัดหาเทคโนโลยีที่สมบูรณ์และเป็นพันธมิตรกับนักพัฒนาในโครงการกองทุนคาร์บอนเครดิต ในฐานะที่เป็นบริษัทวิศวกรรมที่มีประสบการณ์และความสามารถในการออกแบบและผลิตแก๊สชีวภาพและชีวมวลแบบครบวงจรไปใช้กับระบบพลังงาน ออร์แกนนิคส์ให้ความช่วยเหลือร่วมกับการพัฒนาโครงการ การลดคาร์บอน /พลังงานทดแทน นอกจากความรู้เชิงปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม ออร์แกนนิคส์มีประวัติที่ยาวนานและประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน CDM ทั่วโลก การจัดการที่ดีในเรื่องความรู้ของเกณฑ์และข้อตกลงในกระบวนการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...