"

ระบบน้ำชะขยะ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของชุดอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำชะขยะ โปรดคลิกดูรายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำชะขยะ (Leachate)

ออร์แกนนิคส์ (Organics) นำเสนอประเภทของระบบบำบัดน้ำชะขยะที่หลากหลาย แต่ละระบบสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

เทคโนโลยีหลักมีดังนี้

Ammonia Strippers

แยกแอมโมเนียออกจากน้ำชะขยะด้วยกระบวนการทางกายภาพ จากแก๊สหลุมฝังกลบไปเพิ่มความร้อนน้ำชะขยะ หรือกำจัดออกได้ด้วยการปรับค่าพีเอช (pH)

Aeration lagoons

การบำบัดน้ำชะขยะด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ ลดค่าบีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) และแอมโมเนีย (ammonia)

Sequencing Batch Reactors

อัตราการกำจัดแอมโมเนียสูงด้วยถังตกตะกอนแบบ biological sludge blanket ช่วยลดระยะเวลาเก็บ (retention time) และการควบคุมกระบวนการที่ดีขึ้น

Activated Carbon Columns

ลดสารประกอบ AoX ค่าซีโอดี (COD) และค่าอื่น ๆ ที่มีความเป็นพิษในน้ำชะขยะ

Evaporation

สามารถทำลายน้ำชะขยะ โดยการใช้แก๊สฝังกลบ (landfill gas) หรือแหล่งความร้อนทิ้ง (waste heat)กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน