"

ระบบการแปรสภาพเป็นแก๊ส

การแปรสภาพมวลชีวภาพเป็น Syn-gas

แก๊สมวลชีวภาพ ดำเนินการโดยการให้ความร้อนมวลชีวภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบ oxygen-starved จนกว่ามวลชีวภาพจะมีการแบ่งออกเป็นส่วนประกอบทางเคมีย่อย กระบวนการดังกล่าวต้องใส่พลังงานความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีดูดความร้อนเพื่อดำเนินการแยกโมเลกุลออกจากกัน

การแปรสภาพเป็นแก๊สด้วยอากาศจะผลิต low-Btu gas ด้วยค่าความร้อนประมาณหนึ่งในห้าของแก๊สธรรมชาติ เป็นการแปรสภาพเป็นแก๊สโดยความร้อนทางอ้อม และการเป่าออกซิเจนเพื่อผลิต medium-Btu gas ด้วยค่าความร้อนมากถึงครึ่งหนึ่งของแก๊สธรรมชาติ เป็นแก๊สผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการเติมเชื้อเพลิงน้ำมันให้กับระบบพลังงานขั้นสูงที่ต้องมีความสะอาดเป็นเชื้อเพลิงรูปแก๊ส

ออร์แกนนิคส์มีการพัฒนาและพิสูจน์ตัวเองในเทคโนโลยีการแปรสภาพเป็นแก๊สที่มีประสิทธิภาพของกระแสชีวมวลที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะขยะชุมชน (municipal solid waste)หลายประเภทของขยะอินทรีย์เหมาะสมสำหรับการใช้งานด้วยเทคโนโลยีนี้เพื่อการผลิตพลังงาน

คุณสมบัติที่สำคัญ

  • การผลิตพลังงานให้ได้มากที่สุดจากกระแสชีวมวลของเสีย (biomass waste streams)
  • การระบายต่ำ ภายใต้ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม
  • เป็นที่ยอมรับในเรื่องความหลากหลายของ biomass feed streams
  • ช่วงขนาดสูงสุดได้ถึง 300 ตันต่อวัน
  • ผู้จำหน่ายมีตัวเลือกพิเศษด้านการเงินและการดำเนินการ

คุณสมบัติที่สำคัญ

  • การแปลงของเสียชีวมวลให้เป็นพลังงานทันที
  • ลดของเสียให้กลายเป็นเถ้าถ่านง่ายต่อการฝังกลบ
  • เพิ่มความจุในการฝังกลบที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด
  • ทางเลือกการจัดการแบบบูรณาการรวมกันของเสียเปียกและของเสียแห้งให้เป็นแหล่งพลังงานแบบเดียว
  • ไม่มีอากาศส่วนเกินในกระบวนการลดความร้อนซึ่งป้องกันการสะสมของแก๊สมลพิษที่เป็นอันตราย

ระบบการแปรสภาพเป็นแก๊ส

กระแสของเสียอินทรีย์ (organic waste stream) หลายประเภทเกิดจากอุตสาหกรรมและชุมชนทั่วไปของเสียดังกล่าวเป็นส่วนรับผิดชอบทางสาธารณะร่วมกัน เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสำหรับการถ่ายโอนการจัดการและการกำจัดในระยะยาว ระบบแปลงเป็นแก๊สจากออร์แกนนิคส์ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความหลากหลายของ ระดับความเข้มข้นขยะอินทรีย์ซึ่งจำเป็นสำหรับระบบที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนขยะชุมชน (municipal solid waste) ให้กลายเป็นแก๊ส 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): ระบบการแปรสภาพเป็นแก๊สกลับไปที่หน้าก่อนหน้าน