"

ระบบแก๊ส

ระบบแก๊สของออร์แกนนิคส์ที่รับติดตั้ง

เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สฉีด (Feed gas analysis equipment)

เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สฉีดแบบ On-line (On-line feed gas equipment) วัดปริมาณ มีเทน (methane), คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) และออกซิเจน(oxygen)

เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สไอเสีย (Exhaust gas analysis equipment)

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมตามกฎหมาย การติดตามการปล่อยก๊าซไอเสียจากแก๊สหลุมฝังกลบและระบบใช้งาน กลายเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการ

ระบบทำความเย็นด้วยอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient-air Line Cooler)

แก๊สที่เกิดในกระบวนการผลิตและเย็นตัวด้วยของเหลวโดยใช้เครื่องทำความเย็น (blast coolers)

การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สฝังกลบ (Electricity Generation From Landfill Gas)

แก๊สชีวภาพ (LFG และแก๊สจากขยะเกษตร) ทรัพยากรที่เป็นแก๊สเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตพลังงานและเป็นตัวเลือกที่ช่วย เพิ่มความสามารถในการสร้างคาร์บอน เป็นโครงการเพื่อคืนสภาพทรัพยากรที่ต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะและความรู้เชิง ปฏิบัติการ

ระบบ Gas Chillers (Gas Chillers)

การเย็นตัวด้วยแก๊สหุ้ม (packaged gas cooling) เพื่อให้ได้อุณหภูมิใกล้ 0 องศาเซลเซียส หรือที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

ระบบตรวจสอบการแพร่กระจาย (Distributed Monitoring Systems)

ระบบการสุ่มตัวอย่างแก๊สสำหรับอาคารและระบบป้องกันรอบบริเวณ

เครื่องกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulphide Scrubbers)

การย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) สารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดแก๊สมีเทน (methane) และคาร์บอนไดออกไซน์ (carbon dioxide) นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเกิด trace gases เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulphide) ซึ่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย เป็นแก๊สที่มีกลิ่นและอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนอย่างรวดเร็วของเหล็กกล้า คาร์บอน

ชุดอุปกรณ์ปั๊มแก๊ส (Gas Pumping Sets)

fuel-skids สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า มีความต้องการที่แน่นอนในระยะยาวสำหรับ fuel-skids

ระบบเปลี่ยนแก๊สเคลื่อนที่ให้เป็นของเหลว (Mobile Gas Liquefaction Units)กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน