"

ระบบเปลี่ยนของเสียไปเป็นพลังงาน

ระบบเปลี่ยนของเสียไปเป็นพลังงานที่หลากหลายของออร์แกนนิคส์

ระบบที่สร้างขึ้นเอง (Build, Own, Operate)

การจัดการแก๊สฝังกลบและน้ำชะขยะแบบปกติ อาจซับซ้อน คาดเดายาก ค่าใช้จ่ายสูง และสิ้นเปลืองเวลา

ระบบการแปรสภาพเป็นแก๊ส (Gasification Systems)

ออร์แกนนิคส์ได้มีการพัฒนาและพิสูจน์ตัวเองในเรื่องเทคโนโลยีสำหรับการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพของชีวมวล (biomass streams) ที่หลากหลายโดยเฉพาะขยะชุมชน (municipal solid waste) ขยะอินทรีย์ (organic waste) หลายประเภทเหมาะสมสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีนี้เพื่อการผลิตพลังงาน

กระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion)

กระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) เกี่ยวข้องกับการสลายขยะอินทรีย์โดยแบคทีเรียในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจน เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้และยังสามารถผลิตแก๊สชีวภาพที่อุดมไปด้วยแก๊สมีเทนซึ่งสามารถใช้ในการสร้างความร้อนและ/หรือไฟฟ้า

การเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน (Waste To Energy)

ขยะชุมชน (municipal solid waste) จะถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยผ่านกระบวนการผลิตแก๊ส (Gasification) ระบบจะเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน โดยมีกระบวนการดังนี้ การคัดแยกขยะ (waste sorting), การบำบัดของเสียขั้นต้น (waste pre-treatment), กระบวนการผลิตแก๊ส (gasification), การบำบัดก๊าซ (gas treatment) และการผลิตพลังงาน (energy generation)

คลีนไพโรไลซิ (Clean Pyrolysis)

ไพโรไลซิ (Pyrolysis) คือการใช้ความร้อนเพื่อทำลายชีวมวล (biomass) ให้กลายเป็นส่วนประกอบของแก๊สในช่วงที่ไม่เกิดการเผาไหม้ เทคโนโลยีไพโรไลซิของออร์แกนนิคส์นำเสนอในเรื่องการใช้ความร้อนในกรณีที่การเผาไหม้โดยปราศจากอากาศ

คลีนไพโรไลซิเคเเร้นจ์ (Clean K Pyrolysis)

The K Range ได้ถูกออกแบบให้ขนาดของชุดอุปกรณ์สอดคล้องต่อการสร้างสำหรับมาตรฐาน ISO เพื่อความสะดวกในการจัดส่งและการใช้งาน The K Range จึงเป็นหน่วยที่มีการเคลื่อนที่สูงสำหรับการกำจัดของเสียในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพในเรื่องเสียงและความร้อน

คลีนไพโรไลซิทีเเร้นจ์ (Clean T Pyrolysis)

การใช้งานโดยทั่วไปของ The T Range เกี่ยวข้องกับการกำจัดของขยะชุมชน (municipal solid waste) ขนาดปานกลางถึงมาก สำหรับชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 40,000-400,000 คน พบได้ในหลายเมืองและศูนย์ชุมชนในชนบท

แกลแฟด (Galfad)

แกลแฟด (Galfad) เป็นระบบบูรณาการการกำจัดของเสียถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการกลับคืนพลังงานจากขยะมูลฝอยเทศบาลโดยไม่เรียงลำดับ เพื่อความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการแปลงที่เหมาะสมสำหรับของเสียแต่ละประเภท

ของเสียคือแหล่งกำเนิดพลังงาน (Waste As An Energy Resource)

Organics นำเสนอความหลากหลายของเทคโนโลยีการควบคุมพลังงาน รวมทั้งระบบการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion), ระบบการแปรสภาพเป็นแก๊ส (gasification) และไพโรไลซิ (pyrolysis)

 กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน